تیتر ۲۰

وضع قانونی جالب در برنامه جدید پژمان جمشیدی

امیر آقایی، اولین مهمان برنامه «پیشگو» با اجرای پژمان جمشیدی، قانونی جالب در مورد حذف پول و انجام دادوستد بر مبنای خدمات اجتماعی وضع کرد.

کلیدواژه: