تیتر ۲۰

انتخاب نادرست مسائل و مشکلات را بیشتر می کند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در نتیجه انتخاب نادرست مسائل و مشکلات بیشتر می شود.

کلیدواژه: