تیتر ۲۰

استفتاء مهم از رهبر انقلاب درباره انتخابات و صحبت کردن پشت سر نامزدها

مهر نوشت: رهبر انقلاب به استفتای جدیدی درباره «صحبت کردن پشت سر نامزدهای انتخابات» پاسخ داده اند.

کلیدواژه: رهبر انقلاب انتخابات