تیتر ۲۰

شهرستانی از ادب، فرهنگ و اخلاق

مصطفی محدثی خراسانی، متولد مشهد فعالیت های شعری خود را از دوره نوجوانی آغاز کرد و با راهیابی به انجمن های ادبی به طور جدی تر به سرودن شعر پرداخت. مجموعه شعرهای «هزار مرتبه خورشید»، «شاعران پروازی» و «گزیده ادبیات معاصر شماره ۴۶» از این شاعر به چاپ رس...

کلیدواژه: