تیتر ۲۰

بالاخره گارد ملی آمریکا به خانه برگشت!

چهار ماه بعد از حمله هواداران ترامپ به ساختمان آمریکا'>کنگره آمریکا و استقرار ۲۶ هزار نیروی گارد ملی ارتش برای محافظت از آن، ماموریت این نیروها بالاخره به پایان رسید.

کلیدواژه: آمریکا