تیتر ۲۰

باخ: برای برگزاری المپیک باید فداکاری کنیم

توماس باخ از برگزاری المپیک تابستانی توکیو با وجود مخالفت شدید مردم ژاپن خبر داد.

کلیدواژه: