تیتر ۲۰

از واکسیناسیون سربازان چه خبر؟

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص چگونگی تزریق کرونا'>واکسن کرونا به سربازان توضیح داد.

کلیدواژه: