تیتر ۲۰

چراغ قرمز بورس روشن ماند

شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۸۳۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۶ هزار و ۹۸۱ واحد را ثبت کرد.

کلیدواژه: بورس