تیتر ۲۰

تومور گلیوما چیست؟

گلیوما نوعی تومور مغزی است که از سلول‌های گلیال شکل می‌گیرد. این سلول‌ها از نورون‌های مغزی پشتیبانی و محافظت می‌کنند. انواع و زیرمجموعه‌های مختلفی از گلیوما وجود دارند.

کلیدواژه: