تیتر ۲۰

توضیحات سازمان بورس درباره اظهارات رئیس جمهور در خصوص بازار سرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این سخن رئیس جمهور که دولت بورس را به اوج رساند، گفت: شاید منظور رئیس جمهور این بوده که بازار سرمایه جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است.

کلیدواژه: رئیس جمهور بورس