تیتر ۲۰

آمریکا اینطوری جلوی توهم قدرت رئیس جمهورشو می گیره

کلیدواژه: رئیس جمهور آمریکا