تیتر ۲۰

سازمان بورس درباره اظهارات رییس جمهور توضیح داد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این سخن رییس جمهور که دولت بورس را به اوج رساند، گفت: شاید منظور رییس جمهور این بوده که بازار سرمایه جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است.

کلیدواژه: بورس