تیتر ۲۰

علیرضا افشار به نفع رییسی کنار کشید

علیرضا افشار با تقدیم ۵۰برنامه ملی و تحول آفرین به رهبر معظم انقلاب و دولت انقلابی آینده، طی صدور بیانیه ای با حمایت از سید ابراهیم رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرد.

کلیدواژه: