تیتر ۲۰

ابهامات بازار هدف فرابورس

پس از حدود دو سال سکوت و در یکی از قرمزترین ادوار بازار، مجددا نجواهایی از راه‌اندازی بازار هدف فرابورس در گوشه و کنار شنیده می‌شود.

کلیدواژه: بورس