تیتر ۲۰

توضیحات سازمان بورس درباره اظهارات رئیس جمهور

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این سخن رئیس جمهور که دولت بورس را به اوج رساند، گفت: شاید منظور رئیس جمهور این بوده که بازار سرمایه جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است.

کلیدواژه: رئیس جمهور بورس