تیتر ۲۰

قطعی سراسری اینترنت چقدر خسارات مالی به دنیا وارد می‌کند؟

اگر قرار باشد اینترنت کل دنیا در پی حمله سایبری گسترده حتی برای یک ساعت قطع شود، چقدر خسارت مالی به‌بار می‌آید؟

کلیدواژه: اینترنت