تیتر ۲۰

هشدار فیچ نسبت به تبعات عرضه ارزهای مجازی توسط بانک‌های مرکزی

موسسه فیچ هشدار داد، عرضه ارزهای مجازی توسط بانک‌های مرکزی کشورها در کنار ایجاد برخی فرصت‌های جدید، می‌تواند مخاطراتی هم در پی داشته باشد.

کلیدواژه: مرکزی