تیتر ۲۰

سهامداران خرد قربانی تضاد منافع در بورس

یکی از مهم ترین معضلات بازار سرمایه در ایران، مسأله تعارض منافع است که درنهایت گریبان سهامداران خرد را می‌گیرد.

کلیدواژه: بورس