تیتر ۲۰

قیمت گوشت و مرغ گرفتار اختلال بازارگاه!

مدت هاست که اختلال در سامانه بازارگاه صدای دامداران را برای رسیدن به نهاده دامی و تولید گوشت و مرغ لازم برای بازار در آورده است.

کلیدواژه: