تیتر ۲۰

فعال اقتصادی: در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد

کلیدواژه: