تیتر ۲۰

نمایشگاه آخرین تجهیزات رزم زمینی ساخت وزارت دفاع افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای رزم زمینی وزارت دفاع با حضور مجلس'>رئیس مجلس افتتاح شد.

کلیدواژه: