تیتر ۲۰

تذکر نمایندگان به «ظریف» درباره راستی آزمایی تعهدات در مذاکره با آمریکا

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر 52 نماینده به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره ضرورت هوشیاری و راستی آزمایی کامل نسبت به تعهدات در مذاکره با آمریکا را قرائت کرد.

کلیدواژه: آمریکا