تیتر ۲۰

طرح های مسکن کارگران چه شد؟

ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران تأکید دارد اما تا کنون اجرایی نشده است. در دولت نیز طی چند سال اخیربارها درباره مسکن کارگران طرح هایی رونمایی شد اما اجرایی شد.

کلیدواژه: مسکن