تیتر ۲۰

طرح تقویت امنیت غذایی صفر تا صد کشاورزی کشور را دولتی و توسعه گریز خواهد کرد

عدم توجه به تشکل های غیر دولتی بخش کشاورزی در طرح تقویت امنیت غذایی ارائه شده نه تنها مشکل کشاورزی را حل نخواهد کرد، بلکه موجب دولتی تر شدن کشاورزی و وابستگی بیشتر به دولت خواهد شد و خسارات جبران ناپذیری در آینده در برخواهد داشت.

کلیدواژه: دولت