تیتر ۲۰

طرح های مسکن کارگران چه شد؟/ ضرورت اجرای ماده 149 قانون کار

ماده 149 قانون کار بر تامین مسکن کارگران تأکید دارد اما تا کنون اجرایی نشده است. در دولت نیز طی چند سال اخیربارها درباره مسکن کارگران طرح هایی رونمایی شد اما اجرایی شد.

کلیدواژه: مسکن