تیتر ۲۰

تغییر صحنه تئاتر از سالن‌ها به خانه‌های مردم

یکی از حرفه هایی که در شرایط کرونا بیشترین آسیب را دید، هنر تئاتر بود.

کلیدواژه: