تیتر ۲۰

تومور گلیوما و دانستنی‌هایی درباره آن

علائم گلیوماها با توجه به عوامل مختلف متفاوت هستند. آنها به اندازه تومور و همچنین محل قرار گیری آن در مغز یا نخاع بستگی دارند.

کلیدواژه: