تیتر ۲۰

کتابخانه سیار شتری!

حتی تصور اینکه کسی شتری را تبدیل به کتابخانه‌ای سیار بکند و با آن روستا به روستا برود و برای بچه‌هایی که تشنه کتاب، دانایی و دانستن هستند کتاب هدیه ببرد بسیار زیباست چه رسد به اینکه آن را انجام بدهیم و حتماً اسماعیل بلوچ، جوانی که در همسایگی ما در بل...

کلیدواژه: