تیتر ۲۰

چهار ضلع سرداران انتخابات ۱۴۰۰ /سعید محمد شمشیر را از رو بست

۴ پرونده کاندیداهای نظامی زیر دست شورای نگهبان است تا مشخص کند کدامیک در قامت یک رجل سیاسی و مذهبی می تواند وارد گود رقابت های ۱۴۰۰ شود.

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات