تیتر ۲۰

جدیدترین ویروس کرونا از سگ‌ها می‌آید

به‌تازگی کرونا'>ویروس کرونایی شناسایی شده که ممکن است تهدیدی جدی ایجاد نکند؛ اما بر نیاز نظارت پویاتر بر ویروس‌های حیوانی تأکید می‌کند.

کلیدواژه: ویروس کرونا کرونا