تیتر ۲۰

سقوط جنگنده میگ-۲۱ هند/ خلبان فوت کرد

کلیدواژه: