تیتر ۲۰

هم آوایی مغز برای کاربرد در علوم محاسباتی و اعصاب بررسی شد

محققان کشور هم آوایی در شبکه نورونی آشوبی با کوپلینگ چند گانه را مورد بررسی قرار دادند که از نتایج آن در علوم اعصاب و علوم محاسباتی استفاده می شود. 

کلیدواژه: