تیتر ۲۰

پس از ریاست جمهوری خاتمی، برادرم را بسیار اذیت کردند /اکبر ترکان منیت را در خود کشته بود / همه دوره زندگی او را در دوران احمدی نژاد الک کردند

برنا نوشت:فرزانه ترکان گفت: اکبر ترکان خردمند و فکور بود، ترکان پاکدست بود، پس از ریاست جمهوری خاتمی بسیار او را اذیت کردند و همه معاملات نفتی را زیر ذره بین قرار دادند و خارج از احترام با او صحبت می کردند.

کلیدواژه: احمدی نژاد ریاست جمهوری