تیتر ۲۰

استفتاء انتخاباتی تاج زاده از علم الهدی

کاندیدای انتخابات-۱۴۰۰'>انتخابات ۱۴۰۰ در توئیتی سوالی از علم الهدی مطرح کرد.

کلیدواژه: انتخابات