تیتر ۲۰

75 میلیون هکتار از عرصه های کشور در معرض سیل هستند

معاون آبخیزداری امور مراتع و سازمان جنگلها با اشاره به فرسایش خاک و خطر سیل در کشور گفت: 102 میلیون هکتار از عرصه های کشور در قلمرو فرسایش و 75 میلیون هکتار در قلمرو سیل هستند.

کلیدواژه: