تیتر ۲۰

برق 4 سازمان دولتی پرمصرف قطع شد

برق 4 سازمان دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف اعلام شده، با ابلاغ قبلی، قطع شد.

کلیدواژه: دولت