تیتر ۲۰

کرونا 55707 نفر از شاغلان صنعت پوشاک را کاهش داد

آمارهای اقتصادی حکایت از این دارد که بیشترین آسیب ها از کرونا در بین کسب و کارها مربوط به بخش پوشاک است.

کلیدواژه: کرونا