تیتر ۲۰

خانواده ۴ نفره در زرند، قربانی گازگرفتگی شد

افراد فوت شده همگی اعضای یک خانواده شامل زن و مرد ۴۷ ساله و ۲ کودک پنج و ۶ ساله بوده اند

کلیدواژه: