تیتر ۲۰

سرنوشت سیاهِ زنی که عضو باند سرقت بود

او در حالی خون آلود به خانه رسید که از باران تیر گریخته بود!

کلیدواژه: