تیتر ۲۰

مرد آمریکایی به خاطر ویروس کرونا، حکم ابد گرفت

دادگاهی در آمریکا یکی از شهروندان را به خاطر رفتار عجیبش در قبال ویروس کرونا به حبس ابد بدون امکان استفاده از عفو مشروط محکوم کرد.

کلیدواژه: ویروس کرونا آمریکا کرونا