تیتر ۲۰

کشف دومین جسد از خدمه لندینگ کرافت خوارزم

دومین جسد از خدمه لندینگ کرافت »خوارزم» پیدا شد و همچنین اولین جسد یافت شده هم احراز هویت شده است.

کلیدواژه: