تیتر ۲۰

لحظه‌ی حمله‌ی ببر وحشی به زن جوان

پس از مشاجره لفظی بین یک زوج، زن جوان برای خاتمه دادن به مشاجره از ماشین پیاده می‌شود اما گویا فراموش می‌کند که در محوطه حیات وحش حضور دارند.

کلیدواژه: