تیتر ۲۰

هک سایبری و الکترونیکی در کار نبوده است/ پدافند بدون اجازه شلیک کرد

وضعیت سامانه پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار.

کلیدواژه: