تیتر ۲۰

تامین ارز، بهانۀ کلاهبرداری ۱۴ میلیارد تومانی

بابت تامین وجه از طریق کارگزاران خارجی، سند مالکیت ملکم را به صورت صلح نامه ای در اختیارش قرار دادم

کلیدواژه: