تیتر ۲۰

ادعای خیانت در پرونده سرقت یک دوچرخه

دستور تحقیق بیشتر درباره ادعای سیامک از سوی دادگاه صادر شد و به درخواست دادگاه، تلفن هر دو متهم از سوی کارشناسان بررسی خواهد شد تا ادعای سیامک به‌طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژه: