تیتر ۲۰

گلستان؛ غرق شدن یک نوجوان در آبشار شیرآباد

مورد حادثه ، غرق شدن پسر نوجوان در آبشار شیرآباد بود.

کلیدواژه: