تیتر ۲۰

خراسان جنوبی/ تصادف نیسان با گله گوسفندان، ۲۲ راس گوسفند را تلف کرد

کلیدواژه: