تیتر ۲۰

کشف محموله ۲۰۰ کیلویی حشیش و تریاک در خانی‌آباد تهران

وی مجموع موادمخدر مکشوفه را بیش از ۲۰۰ کیلوگرم و شامل ۵۵کیلوگرم تریاک و ۱۴۸کیلو ۶۰۰گرم حشیش اعلام کرد

کلیدواژه: