تیتر ۲۰

لحظه سقوط سازه معلق ۹۰۰ تنی روی دیش تلسکوپ رادیویی آرسیبو در آمریکا (فبلم)

حادثه در‌‌ تلسکوپ رادیویی غول‌پیکر آرسیبو موجب وارد آمدن خسارت فراوانی به این سازه علمی ۵۷ شد.

کلیدواژه: آمریکا