تیتر ۲۰

تجاوز و شکنجۀ دو نوجوان در رشت/بازداشت متجاوز

فرد متجاوز در رشت بازداشت شده است تا اقدامات قضایی در خصوص این پرونده انجام گیرد.

کلیدواژه: